BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas – UAB „In vitam“, juridinio asmens kodas 111721458, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia Tinklapio lankytojų, Bendrovės klientų, partnerių/tiekėjų ir/ar jų atstovų, taip pat kitų asmenų, kurie pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų, (toliau – Jūs arba Jus, arba Jūsų) privatumą.
Atsižvelgiant į tai, Bendrovė renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR, ADTAĮ, taip pat kitoje Jums pateikiamoje informacijoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrovės pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutikimų formuluotėse ir pan.).
Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.
Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.
Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu Bendrovės sudarytus sandorius ir pan.
Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašome su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate pvz., mūsų klientas ar tiekėjas), taip pat kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis.

SĄVOKOS

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:
ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba mes, arba mus, arba mūsų – UAB „In vitam“, juridinio asmens kodas 111721458, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika;
Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrovės klientas, partneris/tiekėjas ir/ar jų atstovas, kitas asmuo, kuris pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;
Privatumo politika – tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu https://invitam.lt, kurio valdytojas yra Bendrovė.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Bendrovės buhalterinę apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, apskaityti gaunamas sąskaitas, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys
Kliento ar tiekėjo/partnerio vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono Nr., informacija apie mokėtinas/gautinas sumas, o kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto adresas).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, taip pat įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu, identifikuoti atstovą ir kontaktuoti su atstovu/darbuotoju buhalterinės apskaitos tikslais.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 3 (treji) metai nuo paskutinio kontakto su asmeniu (kaip kliento ar partnerio/tiekėjo atstovu/darbuotoju).
Asmens duomenų šaltinis
Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriai/tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytas sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.
Mūsų klientų – administruojamų namų patalpų savininkų (naudotojų), ar jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis tvarkome siekdami vykdyti namo bendrojo naudojimo objektų valdymą, priežiūra ir kitokį tvarkymą, spręsti avarines situacijas, teikti informacija ir duomenis, atstovauti klientus atitinkamose institucijose ir vykdyti kitus iš sutarties kylančius įsipareigojimus.
Tvarkomi Asmens duomenys
Kliento vardas, pavardė, mokėtojo kodas, adresas, asmens kodas/gimimo data, telefono Nr., el. paštas, mokėtinų sumų ir mokėjimų už paslaugų istorija (sumos, datos), duomenys apie turtą (Un. Nr., adresas, plotas, kiti techniniai duomenys, apskaitos prietaisų parodymai), informacija, susijusi su atsiskaitymu pagal sutartį (mokėjimų duomenys, banko sąskaitos numeris, įsiskolinimai), kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija.
Partnerio/tiekėjo vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefono Nr., el. paštas, informacija, susijusi su atsiskaitymu (avanso suma ir data, Bendrovės įsiskolinimo atsiradimo data ir suma, padengimo data ir suma), verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris/kopija, kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija.
Kai klientą, partnerį/tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pateiktame įgaliojime nurodyti duomenys ir jo kopija.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu. Duomenų teikimo skolų išieškojimo bendrovėms atveju juos teikiame siekiant teisėtų mūsų interesų ieškoti skolas.
**Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.
Asmens duomenų šaltinis
Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys dažniausiai gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo), taip pat iš viešų šaltinių (susisiekimo tikslais).
Jūsų, kaip patalpų naudotojų (pvz. nuomininkų), Asmens duomenis galime gauti tiesiogiai iš patalpos savininko, kai sudarote su juo sutartį dėl naudojimosi patalpa (pvz. nuomos sutartį). Tokiu atveju patalpų savininkas privalo Jus informuoti apie Asmens duomenų pateikimą mums.
Informaciją apie Jūsų atliktus mokėjimus už paslaugas pagal sutartį galime gauti iš įmokų surinkimo paslaugas teikiančių subjektų, įskaitant UAB „Viena sąskaita“ (kodas 300530005) ir UAB Elektroninių mokėjimų agentūra (kodas 136031358).

Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų paklausimų, nusiskundimų ir avarinių iškvietimų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų forma, jei tokia prieinama Tinklapyje), taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus, skundus, avarinius iškvietimus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus ar skundus, bei reaguoti į avarinius iškvietimus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/skundą/iškvietimą pateikusio asmens, Asmens duomenis.
Tvarkomi Asmens duomenys
Priklausomai nuo to, kokius duomenis savanoriškai mums pateikiate: vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, žinutės turinys, kiti komunikacijos metu pateikti Asmens duomenys (įvykio data, laikas).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei atitinkamą paklausimą, skundą ar iškvietimą, arba siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį (priklausomai nuo paklausimo turinio ir pateikiančio subjekto).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
3 (treji) metai nuo atitinkamo paklausimo, skundo ar iškvietimo pateikimo dienos, nebent turime kitą teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą.
Asmens duomenų šaltinis
Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Tinkamo paslaugų teikimo ir paslaugų kokybės gerinimo užtikrinimas (apklausų vykdymas)

Tais atvejais, kai dalyvaujate Bendrovės organizuojamose apklausose ir pildote atitinkamas anketas, pvz., apie Bendrovės teikiamas paslaugas, galime tvarkyti atsakymuose į anketos klausimus pateiktus Asmens duomenis, siekdami užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, gerinti paslaugų kokybę, tobulėti ir plėsti teikiamų paslaugų spektrą tam, kad teikiamos paslaugos labiau atitiktų Jūsų poreikius.
Tais atvejais, kai esate mūsų klientas ir esate pateikęs mums savo kontaktinius duomenis, turime teisę siekiant teisėtų Bendrovės interesų užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir paslaugų kokybės gerinimą, siųsti Jums prašymą užpildyti anketą ar apklausą. Tokių anketų ar apklausų pildymas nėra privalomas. Jei nepageidaujate gauti iš mūsų pasiūlymų dalyvauti apklausose, informuokite mus apie tai šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tais atvejais, kai nepageidaujate pateikti atsakymų į tam tikrus anketų klausimus, galite to nedaryti – dalyvavimas apklausose yra savanoriškas.
Tvarkomi Asmens duomenys
Asmens duomenys, pateikti atsakymuose į Bendrovės anketoje/apklausoje pateiktus klausimus (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, įsikėlimo į patalpą metai, adresas, pasitenkinimas Bendrovės paslaugomis ir pan.).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Anketų pagalba surinkti Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris išreiškiamas pildant Bendrovės anketas ar apklausas (arba kitu veiksmu, apie kurio reikšmę Duomenų subjektas informuojamas, pvz., pažymint atitinkamą langelį). Tais atvejais, kai mūsų esamiems klientams siunčiame prašymą užpildyti anketą ar apklausą, tai darome siekiant teisėtų Bendrovės interesų užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir paslaugų kokybės gerinimą.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
3 (treji) metai nuo atsakymų pateikimo arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.
Asmens duomenų šaltinis
Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.
Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

  • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojai bei tvarkantiems Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, įskaitant susijusias su IT, tinklapio palaikymu ir priežiūra, Bendrovės naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra;
  • Bendrovės partneriams ir rangos paslaugų teikėjams, teikiantiems su pastato bendrojo naudojimo objektų ir ūkio administravimu susijusias paslaugas, bankams ir kitoms finansų įstaigoms (įmokų surinkimo paslaugų teikėjams, įskaitant UAB „Viena sąskaita“ (kodas 300530005) ir UAB Elektroninių mokėjimų agentūra (kodas 136031358));
  • skolų išieškojimo bendrovėms (pvz., UAB „Conlex“, kodas 302538171), jei tinkamai nevykdote finansinių įsipareigojimų mums, taip pat antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
  • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
  • Bendrovės audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
  • daugiabučio namo bendrijai, daugiabučio namo administratoriui, tuo atveju, jei sutartis dėl paslaugų teikimo administruojamam daugiabučiui su Bendrove būtų nutraukta, taip pat jungtinės veiklos sutarties įgaliotiniai;
  • kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
  • kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims, taip pat teisių pagal sudarytas sutartis perėmėjams.
    Visais kitais atvejais asmens duomenys neteikiami, nebent tai yra neatsiejamai susiję su Jumis sudarytos sutarties ar Bendrovės įsipareigojimų vykdymu.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu.

Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į Bendrovės buveinę).
Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).
Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.
Prašymą įgyvendinti Duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.
Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

INFORMACIJOS APSAUGA

Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo.

TRETIEJI ASMENYS

Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Bendrovės nevaldomus tinklapius). Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.
Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.
Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).
Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:
El. paštas: administravimas@invitam.lt
Tel. Nr.: +370 650 58207
Adresas: Aguonų g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika
Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).