1. Pastato ūkio administravimas:

 • teritorijos ir pastatų bendrųjų zonų priežiūra ir jos administravimas;
 • Savininko iškeltų ūkinių klausimų priėmimas, sprendimas ir operatyvus reagavimas;
 • iškilusių problemų sprendimas ir kontrolė;
 • papildomų darbų organizavimas, vykdymo kontrolė ir priėmimas;
 • mokesčių paskaičiavimas - paskirstymas savininkams;
 • bendrų patalpų elektros ir/ar šilumos mokesčių paskaičiavimas - paskirstymas savininkams;
 • bendrų patalpų skaitiklių rodmenų tikrinimas;
 • sąskaitų rengimas, spausdinimas, siuntimas ir kt.

2. Techninė priežiūra – eksploatacija: pastato techninė (konstrukcijų) priežiūra ir lietaus nuotekų sistemų priežiūra:

 • pastato inžinerinių sistemų  techninė priežiūra - pastato konstrukcijų ir lietaus nuotekų sistemų priežiūra atliekama kartą per mėnesį;
 • pastebėtų defektų fiksavimas;
 • pastato inžinerinių sistemų  techninės priežiūros darbo organizavimas ir kontrolė;
 • remonto, rekonstrukcijų organizavimas, vykdymo kontrolė ir priėmimas;
 • reguliariai naudojamų medžiagų tiekimo organizavimas.

3. Elektros ūkio priežiūra bendrosiose patalpose:

 • periodiniai elektros įrenginių, elektros instaliacijos izoliacijos, pereinamųjų kontaktų varžos ir įžeminimo išbandymo, prijungimo linijų izoliacijos varžų matavimas, įnulinimo ir įžeminimo kontrolė;
 • elektros ūkio dokumentacijos paruošimas;
 • darbai atliekami laikantis esamų normų ir taisyklių bei naudojant specialią įrangą, vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis.

4. Šilumos ūkio priežiūra (šildymo, karšto ir šalto vandens bei nuotekų sistemos):

4.1. Kartą per savaitę atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra:

 • cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;
 • nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;
 • pastato šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
 • šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
 • atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrolė;
 • atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.

4.2. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:

 • atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
 • bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;
 • cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas;
 • šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
 • šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;
 • šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;
 • tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;
 • šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;
 • šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu);
 • tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;
 • šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenų nurašymas;
 • elevatoriaus tūtos išvalymas ir keitimas;
 • filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;
 • aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

4.3. Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:

 • avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
 • nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas);
 • vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
 • kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai);
 • kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai);
 • blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto;
 • optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

5. Liftų techninė priežiūra:

 • vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais liftų įrengimą, naudojimą ir priežiūrą, techninės planinės apžiūros atlikimas kartą per mėnesį;
 • kabinų, šachtų, pavaros patalpų, skridinių patalpų bei prieš šachtų duris esančių aikštelių apšvietimo patikrinimas, įsitikinant, kad yra laisvas priėjimas;
 • patikrinimas kaip veikia šachtos durų spynos, durų uždarymo kontrolės kontaktai, kabinos sustojimo tikslumas, valdymo ir signalizavimo  sistemos;
 • lynų apžiūra, tepalų lygio reduktoriuose sekimas tepalinėse ir reikalui esant jų papildymas;
 • šiukšlių iš duobių valymas;
 • atlikus liftų techninę apžiūrą, įrašų forminimas techninių apžiūrų žurnale apie apžiūros atlikimą;
 • liftų kabinų, šachtų durų slenksčių, prieigų prie liftų valymas;
 • pastebėjus liftų gedimą, saugaus naudojimo pažeidimus, avariją, pranešimas avarinei tarnybai;
 • dalyvavimas tiriant avarijas ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius naudojant liftus.

6. Liftų techninė būklės tikrinimas:

 • kasmetinis liftų techninės patikrinimas teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • lifto techninės būklės kokybės  įvertinimas ir išvadų pateikimas.

7. Liftų kasmetinis paruošimas techninės būklės tikrinimui:

 • liftų paruošimas metinei atestacijai;
 • liftų techninei priežiūrai skiriamas meistras ir kvalifikuoti elektromechanikai.

8. Laiptinių ir kitų bendrųjų vidaus zonų valymas ir priežiūra. Tai reguliarus vidaus patalpų valymas 3 kartus į savaitę:

 • grindų valymas specialiomis priemonėmis, skirtomis konkretiems paviršiams saugiai ir efektyviai valyti;
 • laiptinių, holų laiptų turėklų, kitų bendrųjų patalpų valymas;
 • dulkių valymas nuo turėklų, šviestuvų, palangių iki 1,6 m aukščio;
 • keičiamų kilimėlių (jeigu tokie yra) siurbimas sausu būdu;
 • lifto kabinų valymas.

9. Lauko teritorijos valymas bei priežiūra. Tai reguliarus vidinio kiemo valymas atsižvelgiant į sezoniškumą.

 • šaligatvių valymas ( šlavimas, šiukšlių surinkimas );
 • šiukšlių surinkimas ir išmetimas į teritorijoje esančius konteinerius 2 kartus į savaitę;
 • žalios vejos laistymas, pjovimas, grėbimas – pagal poreikį;
 • sniego valymas įėjimų zonose, nuo pėsčiųjų takų ir šaligatvių (be sniego išvežimo) – pagal poreikį;
 • smėlio – druskos mišinio barstymas – pagal poreikį.

10. Fizinė apsauga:

 • vieno saugos darbuotojo budėjimas teritorijoje nuo 22:00 – 7:00 val. ir incidento atveju budinčio ekipažo iškvietimas. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti budėjimo laiką, nekeisdamas bendro budėjimo valandų skaičiaus.

11. Buitinių atliekų išvežimo priežiūra:

 • buitinių atliekų išvežimo priežiūra;
 • antrinių žaliavų (stiklo, popieriaus, plastiko, gofrokartono ) išvežimo priežiūra